Mga Pagbasa – Lunes, Mayo 14, 2018

by Roxanne Pena on May 14, 2018 · 10 comments

in Tagalog Mass Readings

Kapistahan ni Apostol San Matias

Mga Gawa 1, 15-157. 20-26
Salmo 112, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8

Hinirang ng D’yos ay dinangal sa piling ng mga banal.

Juan 15, 9-17

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 1, 15-17. 20-26

Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol

Noong mga araw na iyon, nagkatipon ang may sandaa’t dalawampung kapatid. Tumindig sa harapan nila si Pedro at nagsalita, “Mga kapatid, kailangang matupad ang nasasaad sa Kasulatan na sinabi ng Espiritu Santo sa pamamagitan ni David tungkol kay Judas na nanguna sa mga dumakip kay Hesus. Dati, kabilang siya sa amin at kasama sa paglilingkod.

“Ngayon, nasusulat sa Aklat ng mga Awit, ‘Ang tirahan niya’y tuluyang layuan, at huwag nang tirhan ninuman. ‘Nasusulat din, ‘Gampanan ng iba ang kanyang tungkulin.’

“Kaya dapat tayong pumili ng isang makakasama namin bilang saksi sa muling pagkabuhay ni Hesus. Kailangang ito’y isa sa mga kasama-sama namin sa buong panahong nakipamuhay sa atin ang Panginoong Hesus, mula nang binyagan siya ni Juan hanggang sa iakyat sa langit.” Pumili sila ng dalawang lalaki: Si Matias at si Jose na tinatawag na Barsabas at tinagurian ding Justo. At sila’y nanalangin: “Panginoon, alam ninyo kung ano ang nasa puso ng lahat ng tao. Ipakilala po ninyo sa amin kung sino sa dalawang ito ang iyong hinirang upang maging apostol na gaganap sa tungkuling tinalikdan ni Judas nang siya’y tumungo sa lugar na marapat sa kanya.” Nagpalabunutan sila, at si Matias ang nakuha; siya ang nadagdag sa labing-isang apostol.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 112, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8

Tugon: Hinirang ng D’yos ay dinangal sa piling ng mga banal.

Dapat na magpuri ang mga alipin,
ang ngalan ng Poon ay dapat purihin.
Ang kanyang pangalan ay papurihan,
magmula ngayo’t magpakailanman.

Tugon: Hinirang ng D’yos ay dinangal sa piling ng mga banal.

Buhat sa silangan, hanggang sa kanluran,
ang ngalan ng Poon, pupurihing tunay.
Siya’y naghahari sa lahat ng bansa,
lampas pa sa langit ang pagkadakila.
Tugon: Hinirang ng D’yos ay dinangal sa piling ng mga banal.

Walang makatulad ang Panginoong Diyos,
na sa kalangitan doon naluluklok;
buhat sa itaas siya’y tumutunghay,
ang lupa at langit kanyang minamasdan.

Tugon: Hinirang ng D’yos ay dinangal sa piling ng mga banal.

Mula sa alabok ang mga mahirap,
sa pagkalugami ay itinataas.
Sa mga prinsipe ay isinama,
nagiging prinsipe ang mga lingkod n’ya.

Tugon: Hinirang ng D’yos ay dinangal sa piling ng mga banal.

ALELUYA
Juan 15, 16

Aleluya! Aleluya!
Hinirang tayo ni Kristo
upang mamungang totoo
bilang mabubuting tao.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Juan 15, 9-17

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad: “Kung paanong iniibig ako ng Ama, gayun din naman, iniibig ko kayo; manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig; tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako’y nananatili sa kanyang pag-ibig.

“Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos: mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo’y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin, sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan, sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin; ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo’y humayo at mamunga, at manatili ang inyong bunga. Sa gayun, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ipagkakaloob sa inyo. Ito ang inuutos ko sa inyo: mag-ibigan kayo.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Previous post:

Next post:

{ 10 comments… read them below or add one }

Adelaida R.Alvarez May 14, 2018 at 4:12 am

Pinupuri ka nmin Panginoon Hesukristo

Reply

Lilian M.Saltore May 14, 2018 at 6:28 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesu-Kristo.

Reply

Shao May 14, 2018 at 7:15 am

Amen.

Reply

Sally Bernardino May 14, 2018 at 10:35 am

Praise To You Lord Jesus Christ!

Reply

ANGELA CATINDIG May 14, 2018 at 5:28 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo,

Amen.

Reply

Francisco R. Azupardo May 14, 2018 at 8:25 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo! Amen!

Reply

Ofelia May 14, 2018 at 10:08 pm

Pinupuri ka nman. panginoon namin Hesus Kristo Amen

Reply

Patrick Cu May 14, 2018 at 10:48 pm

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Rachel Dela Cruz May 15, 2018 at 12:40 am

Pinupuri ka namin,Panginoong HesuKristo

Reply

Celine May 15, 2018 at 5:06 am

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO. ALLELUIA!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: