Mga Pagbasa – Lunes, Abril 30, 2018

by Roxanne Pena on April 30, 2018 · 12 comments

in Tagalog Mass Readings

Lunes sa Ika-5 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Mga Gawa 14, 5-18
Salmo 113 B, 1-2. 3-4. 15-16

Dapat nating papurihan ang pangalan ng Maykapal.

Juan 14, 21-26

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 6, 1-7

Pagbasa mula sa Mga Gawa ng mga Apostol

Noong mga araw na iyon, dumarami na ang mga sumasampalataya at nagreklamo ang mga Helenista laban sa mga Hebreo. Sinabi nilang ang mga babaing balo sa pangkat nila ay napapabayaan sa pang-araw-araw na pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya’t tinipon ng Labindalawa ang buong kapulungan ng mga sumasampalataya at sinabi sa kanila, “Hindi namin dapat pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos upang mangasiwa sa pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya, mga kapatid, pumili kayo ng pitong lalaking kilala sa pagiging mabuti, matatalino at puspos ng Espiritu Santo, at ilalagay namin sila sa tungkuling ito. At iuukol naman namin ang buong panahon sa pananalangin at sa pangangaral ng Salita.” Nalugod ang buong kapulungan sa panukala ng mga apostol; kaya’t pinili nila si Esteban, isang lalaking matibay ang pananalig sa Diyos at puspos ng Espiritu Santo, at sina Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas, at Nicolas na taga-Antioquia, isang Hentil na naakit sa Judaismo. Iniharap sila sa mga apostol; sila’y ipinanalangin ng mga ito at pinatungan ng kamay.

Patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos; at ang sumasampalataya ay parami nang parami sa Jerusalem. At maging sa mga saserdote, marami ang sumampalataya.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 32, 1-2. 4-5. 18-19

Tugon: Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo’y aming hiling.

Lahat ng matuwid dapat na magsaya
dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila;
Kayong masunuri’y magpuri sa kanya!
Ang Panginoong Diyos ay pasalamatan,
tugtugin ang alpa’t awit ay saliwan.

Tugon: Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo’y aming hiling.

Panginoo’y tapat sa kanyang salita,
at maaasahan ang kanyang ginawa.
Minamahal niya ang gawang matapat,
ang pag-ibig niya sa mundo’y laganap.
Tugon: Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo’y aming hiling.

Ang may takot sa Diyos, at nagtitiwala
sa kanyang pag-ibig, ay kinakalinga.
Hindi babayaang sila ay mamatay,
kahit magtataggutom sila’y binubuhay.

Tugon: Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo’y aming hiling.

IKALAWANG PAGBASA
1 Pedro 2, 4-9

Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro

Lumapit kayo sa kanya, sa batong buhay na itinakwil ng mga tao, ngunit hinirang ng Diyos at mahalaga sa kanyang paningin. Wari’y mga batong buhay, maging sangkap kayo ng isang templong espirituwal. At bilang mga saserdoteng nakatalaga sa Diyos, maghandog kayo sa kanya ng mga haing espirituwal na kalugud-lugod sa Diyos dahil kay Hesukristo. Sapagkat sinasabi sa Kasulatan.

“Masdan ninyo, itinayo ko sa Sion ang isang batong panulukan,
hinirang at mahalaga;
hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa kanya.”
Kaya nga, mahalaga siya sa inyong mga may pananalig.
Ngunit sa mga walang pananalig, matutupad ang nasa Kasulatan:
“Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo
ay siyang naging batong panulukan,”
at
“Naging batong katitisuran at ikararapa ng mga tao.”

Natisod sila sapagkat hindi sila sumunod sa salita ng Diyos; ito ang itinalaga sa kanila.
Datapwa’t kayo ay isang lahaing hinirang, mga saserdote ng Hari, isang bansang nakatalaga sa Diyos, Pinili kayo ng Diyos upang maging kanya at maghayag ng mga kahanga-hangang gawa niya. Siya rin ang tumatawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagila-gilalas na kaliwanagan.

Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA
Juan 14, 6

Aleluya! Aleluya!
Ikaw, O Kristo, ang Daan,
ang Katotohana’t Buhay
patungo sa Amang mahal.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Juan 14, 1-12

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon: Sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad: “Huwag kayong mabalisa; manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid; kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo. At paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko.” Sinabi sa kanya ni Tomas, “Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta, paano naming malalaman ang daan?” Sumagot si Hesus, “Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako’y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita.”

Sinabi sa kanya ni Felipe, “Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama, at masisiyahan na kami.” Sumagot si Hesus, “Matagal na ninyo akong kasama, Felipe! Diyata’t hindi mo pa ako nakikilala? Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing: ‘Ipakita mo sa amin ang Ama’? Hindi ka ba naniniwalang ako’y sumasa-Ama at ang Ama’y sumasaakin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Amang sumasaakin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin: ako’y sumasa-Ama at ang Ama’y sumasa-akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo: ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito, sapagkat pupunta na ako sa Ama.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Previous post:

Next post:

{ 12 comments… read them below or add one }

Melinda leviste April 24, 2018 at 7:50 pm

Alin po talaga ang salmo? Yung 113B o yung salmo 32? Salamat po?

Reply

Adelaida R.Alvarez April 30, 2018 at 12:31 am

Pinupuri ka nmin Panginoon Hesukristo

Reply

Marion Niko April 30, 2018 at 12:34 am

Bakit po parang iba nag pagbasa at salmo sa araw na ito.

Reply

Lilian M.Saltore April 30, 2018 at 6:12 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesu-Kristo.

Reply

Mary Kris L. Oro April 30, 2018 at 7:34 am

Good day po…
Kindly double check po ung mga readings for today Monday, April 30, 2018.
Bakit meron po kayong ikalawang pagbasa today?
And mag kakaiba po ung mga verses?
Please correct if i’m wrong.
Thank you very much and God bless us all…

Reply

Mary Kris L. Oro April 30, 2018 at 7:36 am

Good day po…
Kindly double check po ung mga readings for today Monday, April 30, 2018.
Bakit meron po kayong ikalawang pagbasa today?
And mag kakaiba po ung mga verses?
Please correct me if i’m wrong.
Thank you very much and God bless us all…

Reply

merlin recto April 30, 2018 at 7:40 am

pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

vhan April 30, 2018 at 8:01 am

John 14:21-26 po di ba ang Gospel ngayong araw?

Reply

Francisco R. Azupardo April 30, 2018 at 7:50 pm

Amen!

Reply

Andrel valera April 30, 2018 at 9:04 pm

Hello po , mali po ang post niyo na readings/ psalm, pls check po

Reply

Patrick Cu May 1, 2018 at 4:32 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Divina Flor C. Saraza May 6, 2018 at 11:04 pm

Blessed day! Yes po parang mali po. Nagserve po ako ng morning at nagulat po ako iba ang pagbasa.. ito po kasi ang pinractice ko. 🙁

Reply

Cancel reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: