Mga Pagbasa – Miyerkules, Oktubre 11, 2017

by Roxanne Pena on October 11, 2017 · 1 comment

in Tagalog Mass Readings

Miyerkules ng Ika-27 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Jonas 4, 1-11
Salmo 85, 3-4. 5-6. 9-10

Poong banayad magalit, wagas ang iyong pag-ibig.

Lucas 11, 1-4

UNANG PAGBASA
Jonas 4, 1-11

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Jonas

Hindi nagustuhan ni Jonas ang pag-uurong ng Diyos sa balak na paggunaw sa Ninive at siya’y nagalit. Kaya, dumalangin siya, “Panginoon, hindi ba bago pa ako magpunta rito ay sinabi kong ganito nga ang gagawin ninyo? At ito ang dahilan kaya ako tumakas patungong Tarsis! Alam kong kayo ay Diyos na mahabagin at mapagpala. Alam ko rung matiyaga kayo, punung-puno ng pag-ibig at madaling mapawi ang galit. Mabuti pang mamatay na ako, Panginoon. Ibig ko pa ang mamatay kaysa mabuhay.”

Sumagot ang Panginoon: “Anong ikagagalit mo Jonas?” Walang kibong lumakad si Jonas papunta sa silangan ng lungsod at naupo. Gumawa siya ng isang silungan at doon hinintay kung ano ang mangyayari sa lungsod. Pinatubo ng Panginoon sa tabi ni Jonas ang isang malagong halaman na nagbigay ng lilim sa kanya. Labis naman itong ikinagalak ni Jonas. Ngunit kinabukasan, ang halaman ay ipinasira ng Diyos sa isang uod at namatay. Sumikat nang matindi ang araw at umihip ang nakapapasong hangin; halos mahilo si Jonas sa matinding init. Kaya sinabi niya: “Mabuti pang mamatay na ako.”

Sinabi sa kanya ng Diyos: “Dapat ka bang magalit dahil sa nangyari sa halaman?”

Sumagot siya: “Oo, nagagalit ako. Ibig ko nang mamatay.”

Sinabi ng Panginoon: “Tumubo ang halamang iyon, lumago sa loob ng magdamag, at namatay kinabukasan. Wala kang hirap diyan ngunit nalungkot ka nang iya’y mamatay. Ako pa kaya ang hindi malulungkot sa kalagayan ng Ninive? Ito’y isang malaking lungsod na tinitirhan ng mahigit na sandaa’t dalawampunlibong katao na pawang walang malay, bukod pa sa makapal na hayop!”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 85, 3-4. 5-6. 9-10

Tugon: Poong banayad magalit, wagas ang iyong pag-ibig.

Ikaw ang aking Diyos, ako’y kahabagan,
sa buong maghapo’y siyang tinatawagan.
Poon, ang lingkod mo’y dulutan ng galak,
sapagkat sa iyo ako tumatawag.

Tugon: Poong banayad magalit, wagas ang iyong pag-ibig.

Mapagpatawad ka at napakabuti;
sa dumadalangin at sa nagsisisi,
ang iyong pag-ibig ay mananatili.
pakinggan mo, Poon, ang aking dalangin,
tulungan mo ako, ako’y iyong dinggin.

Tugon: Poong banayad magalit, wagas ang iyong pag-ibig.

Ang lahat ng bansa na iyong nilalang,
lalapit sa iyo’t magbibigay galang;
sila’y magpupuri sa ‘yong kabutihan.
Pagkat ikaw lamang ang Diyos na Dakila
na anumang gawin ay kahanga-hanga!

Tugon: Poong banayad magalit, wagas ang iyong pag-ibig.

ALELUYA
Roma 8, 15bk

Aleluya! Aleluya!
Espiritu ng Diyos Anak
ay siyang ating tinanggap
nang D’yos Ama ay matawag.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 11, 1-4

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Minsan, nananalangin si Hesus. Pagkatapos niya, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, “Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin, katulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad.” Sinabi ni Hesus, “Kung kayo’y mananalangin, ganito ang sabihin ninyo:

‘Ama, sambahin nawa ang pangalan mo.
Magsimula na sana ang iyong paghahari.
Bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw.
At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan,
sapagkat pinatatawad namin ang bawat nagkasala sa amin.
At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok.’”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Previous post:

Next post:

{ 1 comment… read it below or add one }

Patrick Cu October 12, 2017 at 3:24 am

Diyos Ama makapangyarihan, Hari nang kabutihan at nang pagibig, iligtas at kahabagan niyo po kami, makasalanan at iayon niyo po sainyong dakilang kalooban at bigyan liwanag at direksyon niyo sa pamamagitan nang Espiritu Santo sa ngalan nang Panginoong Hesu Kristo aming tagapagligtas. Amen!

Reply

Leave a Comment



Previous post:

Next post: