Mga Pagbasa – Martes, Agosto 22, 2017

by Roxanne Pena on August 22, 2017 · 0 comments

in Tagalog Mass Readings

Paggunita sa Pagka-reyna ng Mahal na Birheng Maria
Martes ng Ika-20 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Mga Hukom 6,11-24a
Salmo 84, 9. 11-12. 13-14

Ang Poo’y nagsasalita na bayan n’ya’y papayapa.

Mateo 19, 23-30

UNANG PAGBASA
Mga Hukom 6,11-24a

Pagbasa mula sa aklat ng mga Hukom

Noong mga araw na iyon, dumating sa Ofra ang anghel ng Panginoon at naupo sa ilalim ng puno ng encina ni Joas na kabilang sa lipi ni Abiezer. Si Gedeon na anak ni Joas ay kasalukuyang gumigiik noon ng trigo sa pisaan ng ubas. Patago ang kanyang paggiik at baka siya makita ng mga Madianita.

Nilapitan siya ng anghel ng Panginoon at sinabi sa kanya, “Sumasaiyo ang Panginoon, matapang na bayani.”

Sumagot si Gedeon, “Bakit ganito ang pamumuhay namin kung sumasaamin ang Panginoon? Bakit wal asiyang ginagawang kababalaghan ngayon, tulad noong ialis niya sa Egipto ang aming mga ninuno, ayon na rin sa kuwento nila sa amin? Kami’y pinabayaan na ng Panginoon. Kung hindi ay bakit natitiis niya kaming pahirapan ng mga Madianitan ito?”

Sinabi sa kanya ng Panginoon, “Lumakad ka at gamitin mo ang buong lakas mo sa pagliligtas sa Israel.”

Sumagot si Gedeon, “Paano ko maililigtas ang Israel? Ang aming sambahayan ang pinakamaliit sa lipi ni Manases, at ako naman ang pinakamahina sa amin.”

Sinabi sa kanya Panginoon, “Maililigtas mo ang Israel pagkat tutulungan kita. Lulupigin mo ang mga Madianitang ito na para ka lang pumatay ng isang tao.”

Sumagot si Gedeon, “Kung ako, Panginoon, ay talagang kalugud-lugod sa inyo, bigyan ninyo ako ng palatandaang kayo nga ang nag-uutos sa akin. Huwag muna kayong umalis at hahainan ko kayo ng pagkaing handog.”

“Hihintayin kita,” sagot ng Panginoon.

Lumakad na nga si Gedeon. Nagluto siya ng isang batang kambing at isang takal na harinang walang lebadura. Pagkaluto, inilagay niya ito sa basket at naglagay ng sabaw sa isang palayok. Inihain niya ito sa anghel ng Panginoon sa ilalim ng punong encina. Sinabi sa kanya ng anghel, “Ipatong mo sa malaking batong iyan ang karne at ang tinapay. Pagkatapos, busan mo ng sabaw.” Gayun nga ang ginawa ni Gedeon. Ang pagkain ay sinaling ng anghel sa pamamagitan ng tungkod. Nagkaroon ng apoy at nasunog ang handog. At biglang nawala ang anghel.

Noon naniwala si Gedeon na ang anghel nga ng Panginoon ang nakausap niya. Dahil dito, kinalibutan siya sa takot at nanginginig na nagsalita, “Diyos ko, nakita ko nang mukhaan ang anghel ng Panginoon!”

Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, “Huwag kang matakot. Hindi ka maaano.”

At si Gedeon ay nagtayo roon ng isang altar na tinawag niyang Ang Panginoon ay Kapayapaan, Panginoon — Salom.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 84, 9. 11-12. 13-14

Tugon: Ang Poo’y nagsasalita na bayan n’ya’y papayapa.

Aking naririnig magmula sa Poon ang sinasalita;
sinasabi niyang ang mga lingkod n’ya’y magiging payapa,
kung mangagsisisi at di na babalik sa gawang masama.

Tugon: Ang Poo’y nagsasalita na bayan n’ya’y papayapa.

Ang pagtatapatan at pag-iibiga’y magdadaup-palad,
ang kapayapaan at ang katwira’y magsasamang ganap.
Sa balat ng lupa’y pawang maghahari yaong pagtatapat,
at ang katarungan nama’y maghahari mula sa itaas.

Tugon: Ang Poo’y nagsasalita na bayan n’ya’y papayapa.

Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay,
ang mga halaman sa ating lupai’y bubungang mainam;
sa harapan niya yaong maghahari’y pawang katarungan,
magiging payapa’t susunod ang madla sa kanyang daan.

Tugon: Ang Poo’y nagsasalita na bayan n’ya’y papayapa.

ALELUYA
2 Corinto 8, 9

Aleluya! Aleluya!
Si Kristo ay naging dukha
upang tayo’y managana
sa bigay n’yang pagpapala.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 19, 23-30

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Sinasabi ko sa inyo: napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos! At sinasabi ko rin sa inyo: madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman.” Nagtaka ang mga alagad nang marinig ito, kaya’t naitanong nila. “Kung gayun, sino po ang maliligtas?” Tinitigan sila ni Hesus at sinabi, “Hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay.”

At nagsalita si Pedro, “Tingnan po ninyo: iniwan namin ang lahat at kami’y sumunod sa inyo. Ano po naman ang para sa amin?” Sinabi sa kanila ni Hesus, “Tandaan ninyo ito: kapag nakaluklok na ang Anak ng Tao sa kanyang maringal na trono sa bagong daigdig, kayong sumunod sa akin ay luluklok din sa labindalawang trono upang hukuman ang labindalawang lipi ng Israel. At ang sinumang magtiis na iwan ang tahanan, mga kapatid na lalaki at babae, ama, ina, mga anak, o mga lupain alang-alang sa akin ay tatanggap ng makasandaang ibayo, at pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming una na magiging huli, at maraming huli na magiging una.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Previous post:

Next post:

Leave a CommentPrevious post:

Next post: