Mga Pagbasa – Sabado, Hulyo 29, 2017

by Roxanne Pena on July 29, 2017 · 3 comments

in Tagalog Mass Readings

Paggunita kay Santa Marta
Sabado ng Ika-16 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Exodo 24, 3-8
Salmo 49, 1-2. 5-6. 14-15

Sa D’yos tayo ay maghandog pasalamat na malugod.

Mateo 13, 24-30

UNANG PAGBASA
Exodo 24, 3-8

Pagbasa mula sa aklat ng Exodo

Noong mga araw na iyon, dumating si Moises at sinabi niya sa mga Israelita ang lahat ng iniutos ng Panginoon. Ang mga ito nama’y parang iisang taong sumagot, “Lahat ng iniuutos ng Panginoon ay susundin namin.” Isinulat ni Moises ang lahat ng utos ng Panginoon. Kinabukasan, maagang-maaga siyang nagtayo ng altar sa paanan ng bundok. Nagtayo rin siya ng labindalawang lipi ni Israel. Pagkatapos, inutusan niya ang ilang kabataang lalaki na magdala sa altar ng mga handog na susunugin. Sila rin ang inutusan niyang pumatay ng mga hayop na gagamiting handog sa pakikipagtipan sa Panginoon. Ang kalahati ng dugo ng pinatay na hayop ay inilagay niya sa malalaking mangkok at ang kalahati’y ibinuhos niya sa altar. Kinuha niya ang aklat ng tipan at binasa nang malakas. Sabay-sabay namang tumugon ang mga Israelita, “Susundin namin ang lahat ng utos ng Panginoon.”

Pagkatapos, kinuha ni Moises ang mga mangkok ng dugo at winisikan ang mga tao. Sinabi niya, “Ang dugong ito ang siyang katibayan ng pakikipagtipang ginawa sa inyo ng Panginoon sa pagbibigay sa inyo ng kautusang ito.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 49, 1-2. 5-6. 14-15

Tugon: Sa D’yos tayo ay maghandog pasalamat na malugod.

Ang dakilang Panginoon, ang Diyos na nagsasaysay,
ang lahat ng tinatawag sa silangan at kanluran,
magmula sa dakong Sion, ang lungsod ng kagandahan,
makikita siya roong nagniningning kung pagmasdan.

Tugon: Sa D’yos tayo ay maghandog pasalamat na malugod.

Ang lahat ng matatapat na lingkod ko ay tipunin,
silang tapat sa tipan ko’t naghahandog niyong hain.
Ang buong kalangita’y naghahayag na ang Diyos,
isang hukom na matuwid, kung humatol ay maayos.

Tugon: Sa D’yos tayo ay maghandog pasalamat na malugod.

Ang ihandog ninyo sa Diyos ay ang inyong pasalamat;
ang pangakong handog ninyo ay tuparin ninyong lahat.
Kung kayo ay may bagabag, ako lagi ang tatawagin;
kayo’y aking ililigtas, ako’y inyong pupurihin.

Tugon: Sa D’yos tayo ay maghandog pasalamat na malugod.

ALELUYA
Santiago 1, 21bk

Aleluya! Aleluya!
Sa kababaan ng loob
dinggin ang salita ng D’yos
upang kayo ay matubos.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 13, 24-30

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, inilahad ni Hesus ang talinghagang ito sa mga tao, “Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito: may isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, samantalang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway at naghasik ng masasamang damo sa triguhan. Nang tumubo ang trigo at magkauhay, lumitaw rin ang masasamang damo. Kaya’t lumapit ang mga alipin sa puno ng sambahayan at sinabi rito, ‘Hindi po ba mabuting binhi ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon?’ Sumagot siya, ‘Isang kaaway ang may kagagawan nito.’ Tinanong siya ng mga utusan, ‘Bubunutin po ba namin ang mga iyon?’ ‘Huwag,’ sagot niya. ‘Baka mabunot pati trigo. Hayaan na ninyong lumago kapwa hanggang sa anihan. Pag-aani’y sasabihin ko sa mga tagapag-ani: Tipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigkis-bigkisin upang sunugin, at ang trigo’y inyong tipunin sa aking kamalig.’”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Previous post:

Next post:

{ 3 comments… read them below or add one }

Angelita Maramba July 27, 2017 at 12:46 am

Dear sir;

I have checked po my liturgical calendar for 2017 and it shows that our readings for Saturday , july 29 are as follows: 1 Jn 4;7-16; Ps 34 and Jn 11:19-27. Kindly check po if this is correct versus what is posted in your readings above.

Thanks po for your attention on this discrepancy.

Reply

Marse Gozum July 28, 2017 at 5:38 pm

Dearest,
Checking also on other sources the reading is one of the alternative readings on this day. But the majority of the sources the Gospel is from Jn. 11:19-27. Lk.10:38-42 and Mt. 13:24-30 (which is written above) are alternative readings.

Thank you for your effort.

Reply

Patrick Cu July 30, 2017 at 1:07 am

Praise be to you Lord God King of the Universe, that gives us food, love and life. Please continue to give us guidance and light of your Holy Spirit. May we be able to see your light always in our paths. For all of us are yours. AMEN

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: