Mga Pagbasa – Huwebes, Pebrero 23, 2017

by Roxanne Pena on February 23, 2017 · 0 comments

in Tagalog Mass Readings

Paggunita kay San Policarpio, Obispo at Martir
Huwebes ng Ika-7 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Sirak 5, 1-10
Salmo 1, 1-2. 3. 4 at 6

Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina.

Marcos 9, 41-50

UNANG PAGBASA
Sirak 5, 1-10

Pagbasa mula sa aklat ni Sirak

Huwag kang manalig sa iyong kayamanan
at huwag mong akalaing dahil sa salapi mo’y hindi mo kailangan ang sinuman.
Huwag kang padadala sa labis na hangarin,
na makamtan lamang ang gusto’y kahit paalipin.
Huwag mong sabihing wala kang kinikilalang kapangyarihan,
sapagkat darating ang panahong sisingilun ka ng Panginoon.
Huwag mo ring sabihin,
“Wala namang nangyayari sa akin, matapos akong magkasala!”
Ang Panginoon ay di nagsasawa ng paghihintay para lapatan ka ng parusa.
Huwag kang mahirati sa pagkakasala
dahil sa pag-asang lagi ka niyang patatawarin.
Huwag mong sabihin, “Walang katapusan ang kanyang habag.
Patatawarin niya ako, gaano man karami ang aking kasalanan.”
Sapagkat kung siya’y marunong maawa, marunong din siyang magalit,
at mariin siyang magparusa sa mga makasalanan.
Magbalik-loob ka na agad sa Panginoon;
huwag mong ipagbukas ang pakikipag-kasundo sa kanya,
sapagkat biglang darating ang araw ng paghihiganti,
at mapapahamak ka sa oras ng pagsusulit.
Huwag kang manalig sa kinamkam mong kayamanan,
sapagkat gagamitin iyan laban sa iyo sa araw ng kapighatian.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 1, 1-2. 3. 4 at 6

Tugon: Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina.

Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama,
upang sundan niya ang kanilang payo’t maling halimbawa;
hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhika’y
pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila.
Nagagalak siyang laging magsasaliksik ng banal na aral,
ang utos ng Poon siyang binubulay sa gabi at araw.

Tugon: Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina.

Ang katulad niya’y isang punongkahoy sa tabing batisan,
sariwa ang daho’t laging namumunga sa kapanahunan,
at anumang gawin ay nakatitityak na magtatagumpay.

Tugon: Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina.

Ngunit ibang-iba ang masamang tao; ipa ang kawangis,
siya’y natatangay at naipapadpad kung hangi’y umihip.
Sa taong matuwid ay Panginoon ang s’yang mag-iingat,
ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak.

Tugon: Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina.

ALELUYA
1 Tesalonica 2, 13

Aleluya! Aleluya!
Tanggapin n’yo ang salita
na di sa tao nagmula
kundi sa D’yos na dakila.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 9, 41-50

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad: “Sinasabi ko sa inyo: sinumang magbigay sa inyo ng isang basong tubig dahil sa kayo’y kay Kristo ay tiyak na gagantimpalaan.
“Mabuti pa sa isang tao ang siya’y bitinan ng isang malaking gilingang-bato sa leeg at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananalig sa akin. Kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo! Mabuti pa ang mapunta ka sa langit nang putol ang isang kamay kaysa may dalawang kamay na mahulog ka sa impiyerno, sa apoy na hindi mamamatay. Doo’y hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila, at hindi mamamatay ang apoy. Kung ang paa mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo! Mabuti pa ang mapunta ka sa langit nang putol ang isang paa kaysa may dalawang paa na mahulog ka sa impiyerno. Doo’y hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at hindi mamamatay ang apoy. At kung ang mata mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo! Mabuti pa ang pumasok ka sa kaharian ng Diyos nang bulag ang isang mata kaysa may dalawang mata na mahulog ka sa impiyerno. Doo’y hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila, at hindi mamamatay ang apoy.

“Sapagkat ang bawat isa’y dadalisayin sa apoy. Mabuti ang asin, ngunit kung mawalan ng lasa, paano ito mapaaalat uli? Taglayin ninyo ang katangian ng asin, at sa gayo’y magiging mapayapa ang inyong pagsasamahan.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Previous post:

Next post:

Leave a CommentPrevious post:

Next post: